תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר מוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאקיה

כללי
ברוכים הבאים לאתר מוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה )להלן: “האתר”). האתר מנוהל ומופעל על-ידי מוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה (להלן: “המוזיאון”). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
האתר נועד בכדי לספק לגולשים פרטים אודות מוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה והאירועים השונים המתקיימים בתחומו ומוצעים לקהל הרחב.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
תנאי השימוש שלהלן מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

השימוש באתר
השימוש באתר האינטרנט של מוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות מוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

אתר האינטרנט של מוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ממוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה . על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט של מוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה.

מוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה רשאי לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה בקשר לכך.

המידע המוצג באתר הוא לידיעה בלבד ואינו מתיימר לשמש כאסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין. מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו על ידי מנהלי האתר או על ידי צדדים שלישיים.
לקבלת מידע מעובד, רשמי ותקף, עליך לפנות לגרם המוסמך לכך.

מוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת או ייפגע מכל סיבה אחרת, ומוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה לא יהא אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אין מוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר מוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. ויודגש, מוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה אינו אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

לשימת לבך, מוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה שומר לעצמו את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתו, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר, כאשר הגרסה העדכנית היא הגרסה התקפה והמחייבת.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של מוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה למוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
ברירת הדין וסמכות שיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם וכן יפורשו על פיהם. כל סכסוך ו/או שאלה משפטית אשר תתעורר ביחס לתנאי שימוש אלו תתברר בערכאה השיפוטית המוסמכת בפתח תקוה בלבד (דהיינו: בית משפט השלום בפתח תקוה או בית המשפט המחוזי מרכז בפתח תקוה).

זכויות יוצרים
האתר, הטקסט והתצלומים © מוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה

אין להוריד, להעתיק, לשכפל או להשתמש בחלק כלשהו מאתר זה בלי אישור ממוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה אלא אם השימוש למטרות: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, ציטוט או הוראה ובחינה במוסד חינוך.

רבות מהיצירות המוצגות באתר מוגנות ושייכות לאמנים או לנציגיהם. העתקת יצירות אלה בכל צורה ובכל אמצעי מחייבת קבלת אישור מן האמנים או מבעלי הזכויות, אלא אם השימוש הוא למטרות: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, ציטוט או הוראה ובחינה במוסד חינוך.

לעמוד הצהרת נגישות

רכזת נגישות: יערה וקסלבאום-שטהל 052-6043636
מוקד טלפוני נגיש: 04-6988295
כתובת מייל להתקשרות: bar-david.info@baram.biz